Algemene voorwaarden

 

 

1. verkoper
De webwinkel “Debby Janssen” wordt uitgebaat door Debby Janssen en is gevestigd te Eendenstraat 11, Oudsbergen (België) met ondernemingsnummer BE0632.914.211  (“Verkoper”). De activiteiten vallen onder het principe van 'verkoop op afstand' dat de algemene verkoopsvoorwaarden regelt als volgt: De klant bevestigt dat hij/zij op het ogenblik van de aankoop kennis heeft genomen van deze verkoopsvoorwaarden en verklaart zich er zonder enige reserve ermee akkoord. Voor alle rechtsverhoudingen tussen Debby Janssen enerzijds en de klant anderzijds gelden de onderstaande bepalingen tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een andere overeenkomst werd gesloten. Na het sluiten van een verkoopovereenkomst worden deze aangevuld met onze algemene contractvoorwaarden zoals vermeld op onze bestelbonnen en facturen.
2. Aanbod en overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen van Debby Janssen zijn vrijblijvend en Debby Janssen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.
2.2 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door Debby Janssen. Debby Janssen is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.
2.3 De administratie van Debby Janssen en/of die van de gebruikte bezorgdienst geldt behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Debby Janssen verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Debby Janssen verrichte leveringen. Debby Janssen erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van deze voorwaarden erkent de klant dit eveneens.
2.4 Alle afbeeldingen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
3. Prijzen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro´s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten of andere heffingen tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Tijdens het bestel proces worden de eventuele verzendkosten getoond. Na het afrekenen van de artikelen, krijgt u een bevestiging van de bestelling. Debby Janssen stuurt ook nog een bevestiging per e-mail met het ordernummer. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
4. Betaling
Debby Janssen levert een bestelling na ontvangst van betaling. Betaling kan geschieden op één van de wijzen zoals aangegeven tijdens het beste bestelproces. U kunt onder andere betalen door middel van overschrijving. BE61 7360 1498 1817 KREDBEBB Ten name van  Debby Janssen onder vermelding van uw ordernummer. Indien een betaling na levering niet binnen 21 dagen door Debby Janssen wordt ontvangen, wordt de vordering uit handen gegeven ter incasso. Alle hiermee gemoeide administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de koper.
5. Verzending & Levering
De verzendkosten voor België, Nederland en de overige bestemmingen vindt u in de webshop.
Alle bestellingen worden verzonden via Bpost. De keuze van de wijze van verzending en verpakking wordt door ons bepaald. Het tarief voor de verzending en verpakking bedraagt €5 in heel België en Nederland ongeacht de orderhoogte.  Debby Janssen streeft er naar een bestelling binnen 14 werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden naar het opgegeven adres. De uiterlijke leveringstermijn bedraagt 21 dagen. Debby Janssen behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden. Overschrijding van de 21 dagen leveringstermijn geeft recht op annulering van de bestelling. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
6. Ontevredenheid & ruilgarantie
6.1 De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Wanneer een levering niet aan de verwachtingen voldoet die redelijkerwijs en op basis van de door Debby Janssen verstrekte informatie te stellen zijn aan het artikel, dan dient dit schriftelijk (per e-mail of post) en gemotiveerd binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling kenbaar te worden gemaakt. Alle correspondentie dient te verlopen onder vermelding van het ordernummer en het afleveradres.  Debby Janssen zal trachten de klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen, op te lossen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Debby Janssen  de keuze de desbetreffende producten tegen retourenring daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.2  Déesse kwaliteitsgarantie
Déesse ontwikkelt kwaliteitsproducten die geformuleerd en getest zijn zonder dierenleed te veroorzaken. Alle producten van Déesse zijn op natuurlijke basis, dermatologisch, klinisch en op alle allergieën getest. We staan garant voor al onze producten. Als u om een of andere reden niet tevreden bent over de aankoop van een Jafra product, kunt u het onder bepaalde voorwaarden aan ons terugzenden  in ruil voor een nieuw product of tegen terugbetaling binnen een bepaald termijn.
De verzendkosten bij teruggave zijn voor rekening van de koper.

Mogelijke redenen voor terugzending zijn:
·         Het geleverde artikel komt niet overeen met het bestelde artikel
·         U heeft een allergische reactie op het product (op voorlegging van doktersattest)
Wanneer u een beroep wilt doen op deze niet-goed -geld -terug –regeling, contacteer ons dan via janssen16debby@gmail.com. Vermeld in uw email met duidelijk wat het probleem is. Wij nemen  zo snel mogelijk contact met u op.
7. Annulering
Zodra de klant het bestelde product heeft ontvangen, bestaat de wettelijke mogelijkheid om binnen 7 dagen bedenktijd de onderliggende overeenkomst met Debby Janssen te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
Het product dient nog is originele verpakking en ongeopend of verzegeld te zijn. Indien de klant de overeenkomst binnen deze termijn wenst te ontbinden dient de klant dit schriftelijk (email, brief) aan Debby Janssen te melden.
De klant dient het product na overleg met Debby Janssen te sturen naar een door Debby Janssen vastgesteld retoursadres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

Indien de klant al enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Debby Janssen als gevolg van het voorgaande van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal Debby Janssen  deze betalingen binnen 14 werkdagen na ontvangst van het geretourneerde product terugbetalen.
Debby Janssen behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product al is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant is beschadigd.
8. Eigendomsvoorbehoud
Zolang Debby Janssen geen volledige betaling betreffende de goederen van een overeenkomst heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Debby Janssen. Debby Janssen heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
9. Aansprakelijkheid
Bij de samenstelling van de inhoud van de website en overig informatiemateriaal is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet volledig of beschikbaar is, niet correct is, of dat deze na verloop van tijd veroudert. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden zonder enige waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of anderszins. Debby Janssen is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van gebruik van informatie dan wel producten of diensten, die door middel van deze website of snelkoppelingen is/zijn verkregen.
Debby Janssen is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van een vertraagde levering van een bestelling of het niet kunnen leveren van bestelde artikelen.Debby Janssen  kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen tot maximaal de factuurwaarde.
10. Overmacht
Debby Janssen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld noch krachtens de wet rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
11. Privacy
Debby Janssen behandelt persoonsgegevens met de uiterste zorgvuldigheid en zal deze nooit aan derden aanbieden. Persoonsgegevens worden naar wens opgenomen in een verzendlijst, die is samengesteld om in de toekomst een nieuw aanbod te doen. Deze verzendlijst wordt alleen gebruikt door Debby Janssen Indien op enig moment geen prijs gesteld wordt op een dergelijk aanbod dan is het te allen tijde mogelijk dit schriftelijk (per e-mail of post) aan te geven. De gegevens worden dan onmiddellijk van de verzendlijst verwijderd.
12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.